วัดอ้อมใหญ่

View photos

"วัดอ้อมใหญ่ เดิมชื่อวัดใหม่ปากคลองอ้อมใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดราษฎร์เจริญสุขสวัสดินาราม ปากคลองอ้อมใหญ่ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอ้อมใหญ่ ตามชื่อของตำบลที่ตั้งอยู่ในสมัยสมภารฮวด เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันนี้
“วัดอ้อมใหญ่” ตั้งอยู่บนฝั่งขวาหรือทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ในเขตพื้นที่ของตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลอ้อมน้อยและตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นฝั่งคุ้งถูกกระแสน้ำเซาะ พังอยู่ตลอดเวลา เดิมพื้นที่ดินของวัดมีประมาณ ๕๒ ไร่เศษ แต่ถูกกระเเสน้ำเซาะพัง เหลืออยู่ตามโฉนดเลขที่ ๑๙๑๔๖ ที่รังวัดสุดท้ายปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จำนวน ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ( เนื้อที่ดินหมดไป ๑๕ ไร่เศษ ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางวัดได้สร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง
ใช้งบประมาณประชาชนร่วมบริจาคจำนวน ๑๒ ล้านบาทเศษ ซึ่งมีความยาว ๒๘๐ เมตร หรือ ๗ เส้น
"

1
16 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่, สามพราน, นครปฐม, 73160, Thailand
11115 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas