วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

View photos

"คุณยายพุฒ หุ่นสวัสดิ์ เป็นคนชอบทำบุญอยู่เป็นประจำ วัดที่ท่านไปทำบุญบ่อยๆ แต่ก่อนนั้น คือวัดงิ้วราย และ วัดสุวรรณารามเป็นบางครั้ง ซึ่งอยู่ไกลบ้านและการเดินทางก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร จนคุณยายย่างเข้าสู่วัยชรา ประกอบกับสุขภาพ ทรุดโทรมลงตามวัยสังขาร ถึงกระนั้นคุณยายก็ยังไปทำบุญที่วัดทุกวันพระอยู่เป็นประจำมิได้ขาด ลูกๆ ของท่านเล่าให้ฟังว่า “ทุกๆ วันพระคุณยายต้องไปทำบุญที่วัดเสมอ ถึงขนาดว่าเป็นไข้ไม่สบาย ลูกๆ พากันห้ามไว้มิให้เดินทางไปวัดให้พักผ่อนอยู่บ้าน คุณยายมีอันต้องโกรธ ไม่พูดด้วยเลยทีเดียว และบางครั้ง ยังแอบหนีลูกๆ ไปวัดก็เคยมี” จนคุณวาด สุขสำราญ บุตรสาวของท่าน และ คุณน้อม สุขสำราญ ลูกเขยของท่าน ได้ปรึกษาหารือ กับคุณยายว่าให้ถวายที่สร้างวัดเองดีกว่าจะได้อยู่ใกล้ ไปทำบุญก็สะดวก คุณยาย พร้อมทั้งลูก ๆ จึงได้ไปปรึกษากับท่านเจ้าคุณพระศีลาจารพิพัฒน์ ( แจ่ม ธุวาโภ ) มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสุนทรโฆษิต วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ และได้นิมนต์ท่านเป็นประธานในการสร้างวัด ท่านเจ้าคุณศีลาจารพิพัฒน์พร้อมทั้งคุณยายและลูกๆ ของท่านรวมทั้งชาวบ้านมหาสวัสดิ์ จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยที่คุณยายพุฒ หุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้ถวายที่สร้างวัดทั้งหมด และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนังสือ อนุญาตให้สร้างวัดได้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
ลูกๆ ของคุณยายจึงหมดหวงไมตองกังวลเรื่องการเดินทางไปทำบุญที่วัดไกลบานอีกตอไป จนในที่สุดรางกายสังขารของ คุณยายก็ถึงกาลเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา คุณยายไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ และเพื่อเปนอนุสรณระลึก นึกถึงคุณยายและความเปนผูใจบุญของทานจึง พรอมใจกันตั้งชื่อวัดวา “วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม” แตละคำมีความหมายดังนี้
๑. มหาสวัสดิ์ เปนชื่อของหมูบานที่อุปถัมภบำรุงและสรางวัด
๒. นาค เปนชื่อสามีคุณยายพุฒ
๓. พุฒ เปนชื่อคุณยายพุฒผูถวายที่สรางวัด
๔. อาราม เปนชื่อสถานที่นำความสงบรมรื่นมาให หรือเรียกเปนคำไทยวา “วัด”
รวมกันแลว “วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม” แปลวา วัดตานาค คุณยายพุฒ หุนสวัสดิ์ ที่มีชาวบาน มหาสวัสดิ์อุปถัมภบำรุง
"

1
108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11113 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas