วัดดงเกตุ

View photos

"บริเวณที่ตั้งวัดดงเกตุนี้ เป็นที่ราบแต่ดอน รกไปด้วยหญ้าและต้นไม้ พระอธิการชลอ ปฺยปุตฺโต (ต่อมาท่าน เป็นเจ้าอาวาส รูปแรก) ได้เข้ามาขอพักอาศัย โดยมีญาติและเพื่อน ผู้เคารพนับถือ ได้ร่วมมือร่วมใจอุปการะติดต่อ จัดหาพื้นที่ จากนางสมาน ภูมิสามพรานและนางทองหล่อ หลงสมบูรณ์ จัดทำยกให้เจริญภาวนา บำเพ็ญทาน เพราะเป็นที่สงบ ได้อาศัยแรงใจแรงกายจากผู้ใจบุญ ช่วยกันปลูกสร้างเป็นกุฏิหลังคาจากอยู่กับพื้นใต้โคนไม้แคลายสถานที่นี้ขั้นแรกเป็นที่พักสงฆ์ก่อน ตอนแรกไม่มีทางเข้าออกได้สะดวก ชาวบ้านเห็นว่าควรที่จะได้ช่วยกันทำทางและสร้างให้เป็นวัดขึ้นมา เพราะตำบลสามพรานไม่มีวัด เวลาจะไปทำบุญต้องข้ามแม่น้ำไปยัง วัดอื่น ระยะแรกมีพระมาอยู่น้อยร่วมด้วย ๗ รูป จึงจัดเป็นรูปสำนักสงฆ์ ชื่อว่า “สำนักสงฆ์ธรรมรัศมี”

1
14/3 หมู่ 6 ตำบลสามพราน, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11111 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas