วัดสามพราน

View photos

"วัดสามพราน (พุทโธภาวนา) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในอดีตมี พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (พระมหาจำลอง กิตฺติปฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้บุกเบิกสร้าง วัดสามพราน
มูลเหตุที่ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมานั้น มาจากความคิดของ นางสาวสุดาภรณ์ ชุ่นสามพราน ปัจจุบันมีเคหสถาน อยู่ที่บ้านเลข ที่ ๑๓๐/๑๑ ถนนสุขาภิบาล หมู่ที่ ๘ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้มีจิตอันประกอบด้วยศรัทธาอย่างมั่นคง ในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมีความ สนใจในการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ ซึ่งดำเนินการโดย พระมหาจำลอง กิตฺติปฺโญ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้ถวายความอุปถัมภ์ ในการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดมา ต่อมานางสาวสุดาภรณ์ ชุ่นสามพราน พร้อมทั้งคณะญาติมิตร พิจารณาเห็นว่า ในท้องที่เขตอำเภอสามพราน มีประชาชนเป็นจำนวน มากสนใจในการปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่มีสถานที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม จึงได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา เพื่อ จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม จากนั้นคณะกรรมการมี พระมหาจำลอง กิตฺติปโญ นายสุธน จุลสิทธิโยภา นางสาวสุดาภรณ์ - นางสาว สุวิมล ชุ่นสามพราน เป็นต้น ร่วมกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างที่พำนักสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรมและใช้ชื่อ ครั้งแรกว่า สำนักสงฆ์พุทโธภาวนา ชุ่นสามพราน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นมา
การปฏิบัติธรรมของสำนักสงฆ์พุทโธภาวนาแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจต่อการปฏิบัติและฝึกฝน อบรมจิตเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากบรรดา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เป็นอย่างดี มีพระสงฆ์จำนวนมากมา ปักกลดถือธุดงควัตรเป็นประจำ อีกทั้งผู้อำนวยการสอน คือ พระมหาจำลอง กิตฺติปฺโญ ได้เป็ดการสอนปฏิบัติธรรมแก่ประชาชน ทั่วไป มีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม ฝีกฝนอบรมจิตเป็นประจำทุกวันพระ และวันอาทิตย์ โดยเฉพาะ ในเทศกาลและวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ทางสำนักสงฆ์พุทโธภาวนาได้จัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ และการอบรมสมาธิิภาวนามาโดยตลอด
ต่อมานางสาวสุดาภรณ์ ชุ่นสามพราน ผู้อุปถัมภ์ของสำนักสงฆ์ ได้ถวายเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิในการทำนุ บำรุงสำนักฯและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมสมทบอีกเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางคณะกรรมการของสำนักฯ จึงขอจดทะเบียนเป็น มูลนิธิต่อทางราชการ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะสำนักฯ ยังไม่ได้รับการยกฐานะเปนวัด ทางคณะกรรมการของจังหวัดนครปฐม ไดรวมกับทางราชการหาแนวทางแกไข จนสามารถจดทะเบียนปนมูลนิธิได และเมื่อตนเดือนมกราคม ๒๕๒๙ ทางหนวยงานราชการ อำเภอสามพราน ไดแนะนำใหคณะกรรมการ ผูบริหารสำนักสงฆ ดำเนินการโอนที่ดินและสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพยทั้งหมดใหเปน ศาสนสมบัติ เพื่อจะไดยกฐานะของสำนัก ใหเปนวัดถูกตองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆตอไป
ทางคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางคณะสงฆ์ และทางราชการโดย ลำดับ จนได้รับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดสามพราน” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๙ จากนั้น พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม จึงได้แต่งตั้ง พระมหาจำลอง กิตฺติปฺโญ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดสามพราน เป็นรูปแรก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙
ต่อมาทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ วัดสามพราน ได้ดำเนินงาน ก่อสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ มากมาย ไว้เป็นสมบัติของพระศาสนา สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นนั้น เจ้าอาวาส ได้มีนโยบายวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกับใช้เป็นสถานที่สำหรับ การศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมแะจิตรกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนต่อไปในอนาคต
ปัจจุบันได้มี พระมหาทองศรี เอกวํโส ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา อันเป็นลูกศิษย์ ที่ได้รับการถ่ายทอด แนวทางการปฏิบัติจากพระมหาจำลอง กิตฺติปฺโญ และได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ และการเผยแผ่ธรรมะโดยมีการธุดงควัตร เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
"

1
92/8หมู่ 7 ตำบลสามพราน, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11110 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas