วัดบางช้างใต้

View photos

"Some of the South Elephant Temple is an old temple on the Chinese Tha River, built in 1935, during the early days of the Qingdao, which was during the reign of the 1st century of the Buddhist Highest of the World. The villagers often call the temple by its original local characteristics, calling it" the Mahakharam Temple, "because it is a temple on the Chinese Tha River, as shown in the book of T.1045 / 13441. The Ministry of Religious Affairs issued a certificate of the temple.
It was later called "Some Elephant Temple," because the area of the temple is a large forest, a very large area called the Elephant Fields, where there are many elephants. During the dry season, elephants regularly come down to drink water in the Chinese Tha River, making it a small waterway. On the day of entry, a large waterway flows into the Chinese Tha River, called "Some Elephant Canal." The formation of the canal separates the land from two sides: the north side, some Elephant Canal, and some of the south side of the Elephant Canal. On the north side, there is a temple called the New Temple, and on the south side, the people call the Elephant Temple Bang Temple. 1959 The Great King of Long Shiwarus, the clergy, examined the temples in the district of Samran, gave the name of the temple to be called the temple on the north side, which is called "Temple of some elephants on the north side." The temple on the south side shall be called "Temple of some elephants on the south side" from that time until now.
"

See Original Text
    "วัดบางช้างใต้ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลที่ ๑ สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชาวบ้านมักจะเรียกชื่อวัดตามลักษณะ ท้องถิ่นที่วัดตั้งอยู่ แรกเริ่มทีเดียว เรียกชื่อวัดว่า “วัดมหาคงคาราม” เนื่องจากว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ดังปรากฎตามหนังสือที่ ศธ.๐๔๐๕ / ๑๔๔๒๑ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้ ต่อมาได้เรียกชื่อใหม่ว่า “วัดบางช้าง” เพราะว่าบริเวณที่ตั้งวัดอยู่นี้เป็นป่าใหญ่ มีบริเวณกว้างขวางมาก เรียกว่า ทุ่งบางช้าง (บึงบางช้างก็เรียก) ซึ่งมีช้างอาศัยอยู่มากมาย ในระหว่างฤดูแล้งช้างจะพากันลงมากินน้ำในแม่น้ำท่าจีนเป็นประจำ จึงทำให้เกิด เป็นทางน้ำเล็ก ๆ ขึ้น เมื่อนานวันเข้าก็เกิดเป็นทางน้ำใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน เรียกว่า “คลองบางช้าง” การที่เกิดเป็นคลองขึ้นนี้ ทำให้แยกพื้นดินออกเป็น ๒ ฝั่ง คือฝั่งเหนือคลองบางช้าง และฝั่งใต้คลองบางช้าง ทางฝั่งเหนือนั้นมีวัดตั้งอยู่วัดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่ ทางฝั่งใต้ชาวบ้านเรียกว้า วัดบางช้าง ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจ การคณะสงฆ์ ได้เสด็จตรวจวัดต่างๆ ในเขตอำเภอสามพราน จึงประทานนามวัด ให้เรียกชื่อวัดทั้ง ๒ วัดนี้เสียใหม่ว่า วัดที่ตั้งอยู่ทาง ฝั่งเหนือให้เรียกว่า “วัดบางช้างเหนือ” ส่วนวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ ให้เรียกเสียใหม่ว่า “ วัดบางช้างใต้” ตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน "

1
46 หมู่ 1 ตำบลบางช้าง, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11109 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas