วัดดอนหวาย

View photos

The story of the term Don Wai "Don Wai" was originally called the Gangaravatra Temple of Wai, because the area where the temple was built was a hillside, and there were a lot of rattan trees (some of them called the Wai Temple). Later, the Reverend Raquatra (May), the creator of this temple, Figure II, considered it an inappropriate and immoral name, renamed "The Gangarat Wai Temple." The reason for bringing the Gangarat before it is that it is located on the banks of the Chinese Tha River, but the people still prefer to be called "Don Wai Temple."

See Original Text
    ความเป็นมาของคำว่าดอนหวาย “ดอนหวาย” แต่เดิมจริงๆแล้ว วัดคงคารามดอนหวายนั้น ชื่อว่า “วัดโคกหวาย” เพราะบริเวณที่สร้างวัดเป็นเนินสูง มีต้นหวายขึ้นเป็นจำนวนมาก ( บางคนก็ มักเรียกว่าวัดเชิงหวายก็มี ) ต่อมาท่านเจ้าคุณพระธรรม ราชานุวัตร ( อาจ ) ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้รูปที่ ๒ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม และไม่เป็นมงคลนาม จึงได้เปลี่ยนใหม่ว่า “วัดคงคารามดอนหวาย” เหตุที่นำเอาคงคามานำหน้านั้นก็คง จะเห็นว่า วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนนั่นเอง แต่ประชาชนก็ยังนิยมที่จะ เรียกว่า “วัดดอนหวาย”

1
52หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก, สามพราน, นครปฐม, 73210, Thailand
11117 km from your location

Digital Temple Thailand

28-07-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, monk. Novices. Must be safe.

28-07-2021

One episode of the law of the King King King, the King of the Kingdom, gave the rule of law to cheer on the 2019 Corona virus epidemic.
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas