วัดทรงคนอง

View photos

วัดทรงคนอง จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณแถบนี้ได้มีพวกชาวเหนืออพยพ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกลุ่ม พวกที่มามีเชื้อเจ้า อพยพมาด้วย จึงได้มีชื่อหมู่บ้านปรากฏอยู่ในขณะนี้ว่า “บ้านเหนือ” และ “บ้านศาลเจ้า” มีศาลเจ้าตั้งอยู่ในเขตตำบล เข้าใจว่า พวกชาวบ้านได้ตั้งขึ้นเพื่อใช้สำหรับทรงเจ้า ตามความเชื่อถือของคนในสมัยนั้น ส่วนชื่อ วัดสันนิษฐานว่าคงจะมาจากชื่อของหมู่บ้าน เพราะมีศาลเจ้าตั้งอยู่เป็นสำคัญ ในทุก ๆ ปีประชาชนจะมาประชุมกันและมีการทรงเจ้าในที่นั้น พอถึงเวลาเข้าทรงเจ้าจะคึกคนองประลองฤทธิ์ต่าง ๆ กันจนเป็นที่สนุกสนาน ประชาชนจึงเรียก ศาลเจ้าของหมู่บ้านว่า “บ้านทรงคะนอง” ต่อมาวัดซึ่งตั้งอยู่ในแถบนั้น จึงได้เรียกขานชื่อวัดว่า “วัดทรงคนอง” ตามชื่อ ของหมู่บ้านสืบมาจนทุกวันนี้

1
66 หมู่ 5 ตำบลทรงคนอง, สามพราน, นครปฐม, 73210, Thailand
11115 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas