วัดปรีดาราม

View photos

The Temple of Pendaram, formerly known as the Temple of Grandma Orange, was built in 1941. Now, at the age of 112 (1956), in which the former sister of the great-grandmother had hundreds of acres of land, he gave to the sister-in-law of Orange, who later had faith in Buddhism, and he gave the land of 23 acres, 4 wide, 6 wide, about 25 acres, to build it as a temple of Pendaram.

See Original Text
    วัดปรีดาราม เดิมชื่อ วัดยายส้ม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ปัจจุบันมีอายุ ๑๑๒ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ ) ซึ่งในอดีตน้องของ ยายส้มมีที่ดินมากหลายร้อยไร่ได้มอบที่ดินให้แก่ยายส้มซึ่งเป็นพี่สาว ต่อมายายส้มได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงมอบที่ดิน จำนวน ๒๓ ไร่ กว้าง ๔ เส้น ยาว ๖ เส้น รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ ไร่ เพื่อถวายสร้างเป็นวัดปรีดาราม

1
1หมู่ 3 ตำบลคลองจินดา, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11102 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas