วัดปรีดาราม

View photos

วัดปรีดาราม เดิมชื่อ วัดยายส้ม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ปัจจุบันมีอายุ ๑๑๒ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ ) ซึ่งในอดีตน้องของ ยายส้มมีที่ดินมากหลายร้อยไร่ได้มอบที่ดินให้แก่ยายส้มซึ่งเป็นพี่สาว ต่อมายายส้มได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงมอบที่ดิน จำนวน ๒๓ ไร่ กว้าง ๔ เส้น ยาว ๖ เส้น รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ ไร่ เพื่อถวายสร้างเป็นวัดปรีดาราม

1
1หมู่ 3 ตำบลคลองจินดา, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11102 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas