วัดเพลินเพชร

View photos

"Now, the father of the great diamond named Pleam, and later he became an adult in that area: the third group of Pelicans, Sampran, Nakhon Pathom, Pleasant, gave the land to the great diamond, , and the temple was named Pleam, after the name of the father of Pleam, and after the name of the son of Diamonds, to commemorate with the owner of the land. In the days before, Chuen Wat (overthrow) was not built, including the house of the ghost peanut (now Pimphet Temple), the people of the region, and the few parts of the district, to come and make merit, and bring their children to the place where they speak. The journey was very difficult in those days. If it were a dry season, the people would ride in this area, and the name of the school would be built for a long time.
"

See Original Text
    "ความเป็นมา บิดาของผู้ใหญ่เพชรชื่อ เพลิน ต่อมาท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นคือ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระทุ่มลุ้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ใหญ่เพลิน ได้มอบมรดกที่ดินให้กับผู้ใหญ่เพชร ที่ดินแห่งนี้เมื่อสร้าง วัดจึงตั้งชื่อว่า วัดเพลินเพชร ตามชื่อของบิดาที่ชื่อ เพลิน และตามชื่อของบุตรที่ชื่อ เพชร เพื่อเป็นอนุสรณ์กับเจ้าของ ที่ดินดังกล่าวในสมัยก่อนวัดนครชื่นชุ่ม (กระทุ่มล้ม) ยังไม่ได้สร้าง รวมทั้งบ้านหนองถั่วผี (ปัจจุบันวัดเพลินเพชร) ประชาชน ในแถบ ตำบลกระทุ่มล้ม และตำบลอ้อมน้อยบางส่วนจะเดินทางมาทำบุญตลอดจนนำบุตรหลานมาอุปสมบทที่วัดท่าพูด การเดินทางในสมัยนั้น ยากลำบากมากพอสมควร ถ้าหากเป็นฤดูแล้งก็เดินเท่าหาบคอนกันมาก็มี ใช้เกวียนและขี่ม้ามาก็มี ถ้าเป็นฤดูน้ำหลากก็ใช้เรือพายและ ถ้อลัดทุ่งระยะต่อมาประชาชนในแถบนี้เพิ่มขึ้น บริเวณนี้ได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้น ๑ หลัง ชื่อโรงเรียนบ้านกระทุ่มลุ้ม ๒ ปัจจุบันชื่อ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา (พงษ์พันธ์ประชาคม) นายเพชร สุยพงษ์พันธ์ เป็นบุตรคนที่ ๑ ของผู้ใหญ่เพลิน คุณแม่ปุย สุยพงษ์พันธ์ และนายเพชร ได้แต่งงานกับ นางครึ้ม สุยพงษ์พันธ์ ต่อมานายเพชรได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม "

1
58/2 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม, สามพราน, นครปฐม, 73220, Thailand
11120 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas