วัดบางช้างเหนือ (จอ.)

View photos

"The Chinese Tha River flows in front of the original temple, the so-called" New Temple, "which is assumed to be called by the name of the canal, because it has redug a canal to send water to its inhabitants to farm, so it is called" New Temple, "or by the letter of the book, as in the deed called the District of the New Canal, some of the new canals are added to it. It can be considered that the temple is in the middle, that is, between the new canals, some of the new canals, and then the authorities migrate to the new canal. There are old people who say that it was changed to the name of some of the northern elephants, that is, at one time, there was no conclusive evidence. 259 The King of Long Shiwaros, by boat, followed the temples of the Chinese harbor. When he came to this temple, he asked him, "What is the name of this temple?" He answered, "New temple." And he went on. At the mouth of the canal, some elephants said, "What canal?" He answered, "Some elephant canal," and said, "What temple is on that side?" He said, "Some elephant temple." Then he said, "Some canals are in the middle of the new temple in the north, and some elephants are under the water. Let's call some of the elephants in the south, and here is the temple."
"

See Original Text
    "มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านหน้าวัดเดิมเรียกกันว่า “วัดใหม่” ตามโบราณขนานนามกันมา ซึ่งสันนิษฐานว่าเรียก ตามชื่อคลอง เพราะ ได้ขุดคลองขึ้นใหม่เพื่อส่งน้ำไปให้ราษฎรได้ใช้ทำนาก็เลย เรียกกันว่า “วัดใหม่” หรือเรียก ตามตัวอักษรหนังสือ เช่น ในโฉนดที่ดินเรียก ตำบลว่า ตำบลคลองใหม่บางช่าง เติมเข้าไปอีกก็มีดังนี้ จะถือได้ว่า วัดอยู่ระหว่างกลาง คือ ระหว่างคลองใหม่บางช่างก็ได้ ต่อมาทางการ โยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมา เลยมาอยู่ตำบลคลองใหม่ดังกล่าวมีคนเก่าๆ เล่ากันมาว่า ที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดบางช้างเหนือนั้น คือว่าสมัยหนึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจตามวัดวาอารามต่าง ๆ โดยทางเรือ มาตามลำน้ำท่าจีน พอเสด็จมาถึงตรงหน้าวัดนี้ก็ตรัสถามผู้โดยเสด็จว่า “วัดนี้ ชื่อว่าวัดอะไร” ผู้โดยเสด็จตอบว่า “วัดใหม่” แล้วก็เสด็จต่อไป พอถึงปาก คลองบางช้าง ก็ถามว่า “คลองนี้ คลองอะไร” ผู้โดยเสด็จตอบว่า “คลองบางช้าง” แล้วถามอีกว่า “วัดที่อยู่ข้างนั้นวัดอะไร” ผู้โดยเสด็จ ตอบว่า “วัดบางช้าง” แล้วจึงได้ตรัสว่า “คลองบางช้างอยู่ตรงกลาง วัดใหม่อยู่ทางเหนือ ควรชื่อว่า วัดบางช้างเหนือ ส่วนวัดบางช้าง อยู่ด้านใต้น้ำ ให้ชื่อว่า วัดบางช้างใต้ ก็ดีนี่ “แล้วก็เสด็จต่อไป เลยเรียกกันว่า “วัดบางช้างเหนือ” มาจนถึงปัจจุบันนี้ "

1
97/1 หมู่ 3 ตำบลคลองใหม่, สามพราน, นครปฐม, 73110, Thailand
11109 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas