วัดสุวรรณาราม

View photos

"ตามประวัติเดิม วัดสุวรรณารามเริ่มสรางเปนสำนักสงฆขนาดเล็ก มีกุฏิ ๑ หลัง พระภิกษุ ๑ รูป ศาลาทำบุญ ๑ หลังเทานั้น เรียกกันวา “วัดกุฏิเดียว” สรางหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในป พ.ศ. ๒๔๐๓ เชื่อมคลองบางกอกนอยกับแมน้ำนครชัยศรี เพื่อใชเปนเสนทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย จาก บันทึก ของพระครูวิชัยวุฒิคุณ อดีตเจาอาวาสลำดับที่ ๑๑ ระบุไววา นายกองคง เปนผูริเริ่มสรางวัด มีหลวงพอสาด เปนเจาอาวาสรูปแรก และไดรับประกาศจัดตั้งเปนวัดในป พ.ศ.๒๔๒๔
ในป พ.ศ.๒๔๔๖ ไดเปดเดินรถไฟสายใตสถานีบางกอกนอย ถึงสถานีรถไฟเพชรบุรี ผานวัดสุวรรณาราม และไดตั้งสถานี รถไฟติดกับบริเวณที่ของวัดไดใชชื่อของวัดเปนชื่อของสถานีวา “สถานีวัดสุวรรณ” ทำใหวัดมีความเจริญมากขึ้น ชุมชนเติบโตขึ้น เพราะมีคลองผานทางทิศเหนือของวัดและมีสถานีรถไฟอยูทางทิศใตของวัด ผูที่อยูหางจาก วัดไปเปน ๑๐ กิโลเมตร จะเดินทางไป กรุงเทพฯ หรือเดินทางไปตัวจังหวัดนครปฐม จะมาขึ้นรถไฟที่สถานีวัดสุวรรณ
"

1
14 หมู่ 1 ตำบลศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170, Thailand
11117 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas