วัดสาลวัน

View photos

วัดสาลวัน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชื่อวัดใหม่ศาลายา โดยนายพิณ กันโอภาส กำนันตำบลศาลายา ในสมัยนั้นต้องการศรัทธาให้มีวัดขึ้น เพื่อให้ ประชาชนชาวศาลายาและใกล้เคียงได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใกล้บ้าน จึงขอ ราชทานที่ดินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน ให้สร้างวัดในเนื้อที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน และต่อมาพระอธิการชด เจ้าอาวาส ในสมัยนั้นได้ไปขอพระราชทานที่ดินเพิ่มอีก ๓ ไร่ พร้อมกับขอให้ ทรง ประธานนามวัดใหม่ว่า “วัดสาลวัน”

1
8 หมู่ 5 ตำบลศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170, Thailand
11122 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas