วัดมะเกลือ (จอ.)

View photos

"วัดมะเกลือ เดิมตั้งอยู่ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อมาทางราชการได้ทำการขุดคลองส่งน้ำผ่านวัด ด้านทิศ ตะวันออกชื่อคลองทวีวัฒนา ทางราชการจึงได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ให้วัด ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฝั่งด้านทิศตะวันตก อยู่ในเขตการ ปกครอง ของตำบลคลองโยง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เหตุที่ชื่อวัดมะเกลือ สันนิษฐานว่า พื้นที่ ๆ สร้างวัดน่าจะมีต้นไม้มะเกลือขึ้นอยู่ก่อนจึงได้ชื่ออย่างนั้น ต่อมา มีผู้ศรัทธามากขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แต่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมเรียกกัน คงเรียกชื่อว่า “วัดมะเกลือ” มาจนบัดนี้

1
40 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170, Thailand
11145 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas