วัดเวฬุวนาราม

View photos

"The Vesalangaram Temple, formerly known as the Cape Chaui Temple, or the Bamboo Forest Temple, is a 10-year-old monastery. At that time, the monastery was deserted and dry, in a remote place of transportation. To get to this temple, we had to take a boat and travel with it as far as the country, another 4 km away. It was all the way. The river drank, the water of the pool was salty as the sea, and the villain was agitated, because around the temple was dense with bamboo gulps, shrubs of various kinds, convenient for the hideout of villains. The mother in the monastery itself was as overgrown as the aunt was later in 2000. 1952 The Father of the Eternal Highness entered as the abbot and rebuilt the monastery and brought faith. The relatives dug the canal, developed and built some roads, tax pavilions, and built schools, temples, monasteries and schools of science, making the villagers better in their position and well-being. "

See Original Text
    "วัดเวฬุวนาราม เดิมชื่อวัดแหลมชะอุย หรือวัดป่าไผ่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่า ๑๐๐ ปี ในขณะนั้นวัดร้างและแห้แล้ง อยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลทาง คมนาคม การที่จะไปถึงวัดนี้ ต้องขึ้นรถลงเรือ แล้วเดินทางด้วยเท่าไปตาม คันนา อีก ๔ กิโลเมตร เป็นที่อัตคัดไปทุกอย่าง แม่น้ำดื่ม น้ำในสระก็เค็ม เหมือนน้ำทะเล อีกทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุม เพราะรอบๆ วัดหนาแน่นไปด้วยกอไผ่ สุมทุม พุ่มไม้ชนิดต่าง ๆ สะดวกแก่การซุกซ่อนตัวของเหล่าร้าย แม่ในวัดเองก็ รกเหมือนป้าช้ากาลต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร ได้เข้ามา เป็นเจ้าอาวาส และได้บูรณะปฏิสังขรณ์อารามให้ดีขึ้น และได้นำศรัทธา ญาติโยมขุดคลองสถาพรพัฒนาและทำถนนบางภาษีศาลายา อีกทั้งสร้าง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และโรงเรียนสถาพรวิทยา ทำให้ชาวบ้านมีฐานะและ ความเป็นอยู้ดีขึ้น"

1
57 หมู่ 11 ตำบลลำพญา, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11111 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas