วัดลัฎฐิวนาราม

View photos

"The Lutaningram Temple, formerly known as the Bamboo Shrine Temple, has built a public good land that was originally used for burial and religious ceremonies of the village in this neighborhood, where Father Petch, whose name was not known, has been brought up, and has carried out the establishment of a dwellings. In 1953, the temple has 2 plots of land, 1 block of land, 3 page 16, No. 1339, 4 acres, 3 works 72 square wah, used for construction.
The Lutanayram Temple School, purchased from Hui Jutanami Plot 2, Land 3, page 10, 10 acres 1, Work 16 square, bought from Mr. Tian Prakum, which is attached to four acres of public interest land 2, Work 38 square Wah, used as the building of the convent.
"

See Original Text
    "วัดลัฏฐิวนาราม เดิมชื่อว่า วัดไผ่คอกเนื้อ ได้ก่อสร้างที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเดิมเป็นที่ป่าช้าใช้ฝังศพ และทำพิธี ทางศาสนาของหมู่บ้านในละแวกนี้ โดยหลวงพ่อเพชร ไม่ทราบฉายาได้ธุดงค่มาและได้ดำเนินการก่อตั้งที่พักสงฆ์ ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ วัดมีที่ดินอยู่ ๒ แปลง แปลงที่ ๑ ที่ดิน นส.๓ หน้า ๑๖ เลขที่ ๑๓๙ จำนวน ๔ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา ใช้เป็นที่สร้าง โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม โดยซื้อมาจากนางฮวย จุฑามณี แปลงที่ ๒ ที่ดิน นส.๓ หน้า ๑๐๐ จำนวน ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา ซื้อมาจากนายเทียน สุขเกษม ซึ่งติดกับที่ดินสาธารณะประโยชน์อีก ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา ใช้เป็นที่สร้างสำนักสงฆ์ "

1
104 หมู่ 9 ตำบลบางหลวง, บางเลน, นครปฐม, 73190, Thailand
11094 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas