วัดสุขวัฒนาราม

View photos

วัดสุขวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดบางระกำ เพราะที่ตั้งเดิมมีป่าระกำขึ้นอยู่มาก ต้นระกำเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีหนามแหลมคม (ไม่ใช่ต้น ระกำที่ขึ้นอยู่แถบจังหวัดตราด) ถ้าใครถูกทิ่มแทงจะเจ็บปวดมาก ป่าระกำ เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบอกครึ่งน้ำ ส่วนคำ ว่า บาง แปลว่า ไม้หนา ถ้าใช้ประกอบคำนาม ก็แปลว่า ส่วนใดส่วนหนึ่ง น้อยลง คำว่า “บาง” หมายถึงทางน้ำหรือตำบลริมน้ำ ส่วนคำ ว่า ระกำ คือป่าระกำ เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกันจึงเป็น บางระกำ วัดที่ตั้งอยู่บริเวณนี้จึงมีชื่อว่า วัดบางระกำ

1
17 หมู่ 8 ตำบลบางระกำ, บางเลน, นครปฐม, 73120, Thailand
11108 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas