วัดรางกำหยาด

View photos

"คำว่า รางกำหยาด ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานว่าแต่ละคำดังนี้ราง ร่อง, ร่องน้ำ, ไม้ที่ต่อหรือขุดให้เป็นร่องยาวๆกำ ทำมือให้นิ้วงอจดฝ่ามือจนมิดของที่อยู่ในมือ มือที่กำ, จำนวนของที่กำไว้ในมือจนเต็มชื่อล้อรถหรือล้อเกวียน, มาตราวัดของกลมแบบเก่ายาว รอบ ช.ม.
หยาด เม็ด, เหงื่อ, น้ำ, น้ำฝน, หรือน้ำค้างที่หยดลงในที่นี้ รวมความได้ว่า รางกำหยาด คือ ร่องน้ำฝนที่ไหลตามธรรมชาตินั่นเอง เพราะในปัจจุบัน คลองรางกำหยาดซึ่งเป็นรางน้ำ ไหลตามธรรมชาติ ยังปรากฏอยู่หลังโรงเรียนวัดรางกำหยาด ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๐๐ เมตร
มูลเหตุที่จะสร้างวัดรางกำหยาด เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบถิ่นนั้น มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ได้ร่วม กันพิจารณาเห็นว่า ในท้องถิ่นนี้น่าจะได้มีวัดไว้สักแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน ใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นศรีสง่าแก่หมู่บ้าน เป็นที่อบอุ่นใจแก่ชนในท้องถิ่น ท่านที่มีศรัทธาแก่กล้ากว่าบุคคลอื่นๆ ในท้องถิ่นก็คือ นายตาล สุพรรณไพ กับนายฟ้ง ท่านทั้งสองได้ อุทิศที่ดินของตนให้เป็นที่สำหรับสร้างวัดคนละครึ่ง เป็นเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒๖ ตารางวา พร้อมทั้งได้ชักชวนประชาชนมาประชุมปรึกษาหารือ ในการสร้างวัดขึ้น ซึ่งทุกคนที่มาประชุมต่างก็ชื่นชมยินดีเป็นพ้องต้องกันที่จะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการกุศล อันพุทธ ศาสนิกชนทั่วไปจะพึงกระทำ จึงใคร่ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยสร้างกุฏิหลังเล็กๆ ขึ้น เป็นที่สำหรับ พระสงฆ์ได้พักอาศัย หลังคามุงด้วยแฝกเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เมื่อแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จะมีชื่อว่า สำนักสงฆ์รางกำหยาด หรือสำนักสงฆ์อะไรหลักฐานไม่ปรากฏ เพราะไม่มีการจดบันทึกไว้ เมื่อได่หักร้างถางพงและสร้างกุฏิสงฆ์เสร็จแล้วก็ได้นิมนต์ให้ หลวง พ่อแฉ่ง มาเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้พร้อมด้วย หลวงตาเดื่อย

1
21 หมู่ 3 ตำบลบางภาษี, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11109 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas