วัดรางไทร

View photos

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๐๐๓๔/๑๘๔๐๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานการขอยก วัดรางไทร (ร้าง) บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยพระราชรัตนมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ นายรังสิยศ งามฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายมงคล ราชภิรมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นสรุปดังนี้
วัดรางไทร (ร้าง) ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ดินของวัดมีจำนวน ๑๔ ไร่ ๕๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๔๐
อาคารเสนาสนะที่สร้างแล้ว คือ กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาพระพุทธรูป และห้องน้ำ ๑ หลัง ๗ ห้อง
มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๕ รูป
มีประชาชนให้การสนับสนุนทำนุบำรุงวัดประมาณ ๑,๑๐๐ คน
ระยะห่างจากวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาในละแวกใกล้เคียง
- ทิศเหนือ ห่างจากวัดไผ่สามตำลึง ประมาณ ๕ กิโลเมตร
- ทิศใต้ ห่างจากวัดรางกระทุ่ม ประมาณ ๔ กิโลเมตร
- ทิศตะวันออก ห่างจากวัดรางกำหยาด ประมาณ ๕ กิโลเมตร
- ทิศตะวันตก ห่างจากวัดบึงลาดสวาย ประมาณ ๓ กิโลเมตร
การขอยก วัดรางไทร (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง และเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้พิจารณากลั่นกรองการขอยกวัดร้างฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยก วัดรางไทร (ร้าง) ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

1
หมู่ 8 ตำบลบางภาษี, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11111 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas