วัดศรีประชาวัฒนาราม

View photos

"วัดศรีประชาวัฒนารามนั้น แต่เดิมพระอธิการเพ็ง วชิรญาณสํวโร ได้เดินทางมาปักกลดอยู่ในที่สาธารณประโยชน์อยู่ต่อมา ชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะสร้างวัดให้ใกล้ เพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้าน ในละแวกนั้นจะต้องเดินทางมาทำบุญที่วัดดอนยอ กับวัดเกาะแรตเท่านั้น นายผุดดอนเจียงได้ทำการถวายที่ดิน ให้เพื่อสร้างวัดและได้ดำเนินเรื่องการขออนุญาตสร้างวัดกับ กระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุญาตให้เป็น วัดสมบูรณ์ได้ชื่อว่า “วัดศรีประชาวัฒนาราม”กาลต่อมาพระอธิการเพ็งก็ได้ลาออกจากเจ้าอาวาสได้เดินธุดงค์ไปเรื่อย แต่ในยุคของ พระอธิการเพ็งนั้น ได้มีการก่อสร้างกุฏิ สงฆ์ ๒ หลัง และศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หลังจากนั้นชาวบ้าน ได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ลับ จิตฺตสํวโร ที่วัดเกาะแรตมาดูแลวัด แต่พระอาจารย์ลับ ไม่ได้รับเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์ลับ นั้นได้ยกตำแหน่งเจ้าอาวาส ให้กับพระเลียบ ฐิติโก ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของ พระอาจารย์ลับ จิตฺตสํวโร ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีประชาวัฒนารามแทน"

1
67 หมู่ 10 ตำบลบางปลา, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11100 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas