วัดเกาะแรต

View photos

"The Temple of Rat was carried out in 1924 by the people of the village, together with the construction work, and there was a black lady with a little diamond, a donor of 10 acres of land. Later, the people of Rat Island, who had an adult, a diamond, a diamond, a diamond master, a diamond master, a secret master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master, a master of the construction of the village temple.
Having completed the construction site of the temple, the temple board at that time went to the enchantment of Master Tum, a disciple of the Salih Preserve, Abbot of the Temple of some fish, to serve as the patriarch of the Temple of Rat Island, and had been established as the Temple of Rat Island since 1961, and had been building it from then on until now. "

See Original Text
    "วัดเกาะแรตได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมใจกันดำเนินการก่อสร้าง และได้มี นางดำ พลายเพชรน้อย เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ไร่ ต่อมาประชาชนชาวบ้านเกาะแรต อันมีผู้ใหญ่ทอน เพชรรุณ นายก้ง เพชร ออย นายแอ เพชรยวน นายลับ คงสบาย นายเทียง เพชรแอ นายจ้า เพชรหยอย เป็นต้น เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการคิดก่อตั้งวัดประจำ หมู่บ้านขึ้น ครั้นได้สถานที่ก่อสร้างวัดเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการวัดในสมัยนั้นจึงได้ไปนิมนต์ พระอาจารย์ตุ้ม ซึ่งเป็น ลูกศิษย์พระสมุห์ สงวน เจ้าอาวาสวัดบางปลา มาเป็นสมภารองค์ปฐมของ วัดเกาะแรต และเริ่มก่อตั้งเป็นวัดเกาะแรต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ และได้ ก่อสร้างถาวรวัตถุตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนบัดนี้"

1
62 หมู่ 8 ตำบลบางปลา, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11103 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas