วัดบางไผ่นารถ

View photos

"วัดบางไผ่นารถ เดิมวัดบางไผ่นาด ความเป็นมาของวัดแรกเริ่มสร้างขึ้นมาเป็นสำนักสงฆ์ บางไผ้นาด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีพระอาจารย์ฉิม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ในการก่อสร้างในครั้งนั้นได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนกลุ่มหนึ่ง โดยมีนายนาด เป็นหัวหน้าชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเหตุที่มีชื่อว่า วัดบางไผ่นาด ก็เพราะ ในบริเวณพื้นบ้านถิ่นนี้ เป็นดงไผ่ ( ไม้ไผ่ป่า ) เป็นส่วนใหญ่ และกอรปกับหัวหน้าหมู่บ้านมีชื่อนาด จึงเรียกชื่อให้เข้ากับ ภูมิประเทศ และสิ่งเเวดล้อมกาลต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระอาจารย์ท่วม เป็นเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ( ผูกพัทธสีมา ) สำนักสงฆ์แห่ง นี้ จึงมีสภาพเป็นวัดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย
"

1
44 หมู่ 6 ตำบลบางไทรป่า, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11104 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas