วัดบัวปากท่า

View photos

"The former Bai Pak Tha Temple is the site of a three-legged village, a three-legged canal, which is separated from Nil Petch, to the village of Sai Kam, to the village of Bui Wan, so it is a crossroads, and is called a three-legged house, and with Bang Sai Pa, in the official direction, and then it is separated from Bua Pai Ta, Nil Petch. But the Bai Pak Tha Temple is in the current Nil Petch Governorate.
The general condition of the area is a lowland, and when the waters are flooded every year, in the dry season they use or use the cattle wagons as a way to travel. During the dry season or Lent, they use the boats to roam. During the Lent period, they paddle to make merit at Pho Temple, Beautiful village. But with the faith of busy adults, the three-legged villagers offer 12 acres to build a temple and be named Lotus Pak Ta Temple.
See Original Text
    "วัดบัวปากท่า เดิมนั้นเป็นที่ตั้งอยู่ของหมู่บ้านสามขา ซึ่งเป็นลำคลองสามแยก โดยแยกไปหมู่บ้านนิลเพชร ไปหมู่บ้านไทรงาม ไปหมู่บ้านบัวหวั่น จึงเป็นทางแยกปากคลองเรียกตามประสาชาวบ้านว่า บ้านสามขา และขึ้นกับตำบลบางไทรป่าในทางราชการ ต่อมาก็ แยกเป็นตำบลบัวปากท่า ตำบลนิลเพชร แต่วัดบัวปากท่าอยู่ในเขตปกครองทางราชการตำบลนิลเพชรในปัจจุบัน สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่นั้นเป็นที่ราบลุ่ม พอหน้าน้ำหลากก็จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ในเวลาหน้าแล้งก็จะใช้หรืออาศัยทางเกวียนวัวเป็นทางสัญจร พอช่วงฤดูน้ำหลากหรือเข้าพรรษาก็จะใช้เรือในการ สัญจรไปมา ในเวลาช่วงเข้าพรรษา ก็จะพายเรือไปทำบุญกันที่วัดโพธิ์ หมู่บ้าน ไทรงาม แต่ด้วยความศรัทธาของผู้ใหญ่วุ่น ชาวบ้านสามขา จึงได้ถวายที่จำนวน ๑๒ ไร่เศษ เพื่อให้เป็นที่สร้างวัดและให้ใช้ชื่อว่าวัดบัวปากท่า

1
1 หมู่ 3 ตำบลนิลเพชร, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas