วัดบัวปากท่า

View photos

"วัดบัวปากท่า เดิมนั้นเป็นที่ตั้งอยู่ของหมู่บ้านสามขา ซึ่งเป็นลำคลองสามแยก โดยแยกไปหมู่บ้านนิลเพชร ไปหมู่บ้านไทรงาม ไปหมู่บ้านบัวหวั่น จึงเป็นทางแยกปากคลองเรียกตามประสาชาวบ้านว่า บ้านสามขา และขึ้นกับตำบลบางไทรป่าในทางราชการ ต่อมาก็ แยกเป็นตำบลบัวปากท่า ตำบลนิลเพชร แต่วัดบัวปากท่าอยู่ในเขตปกครองทางราชการตำบลนิลเพชรในปัจจุบัน
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่นั้นเป็นที่ราบลุ่ม พอหน้าน้ำหลากก็จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ในเวลาหน้าแล้งก็จะใช้หรืออาศัยทางเกวียนวัวเป็นทางสัญจร พอช่วงฤดูน้ำหลากหรือเข้าพรรษาก็จะใช้เรือในการ สัญจรไปมา ในเวลาช่วงเข้าพรรษา ก็จะพายเรือไปทำบุญกันที่วัดโพธิ์ หมู่บ้าน ไทรงาม แต่ด้วยความศรัทธาของผู้ใหญ่วุ่น ชาวบ้านสามขา จึงได้ถวายที่จำนวน ๑๒ ไร่เศษ เพื่อให้เป็นที่สร้างวัดและให้ใช้ชื่อว่าวัดบัวปากท่า

1
1 หมู่ 3 ตำบลนิลเพชร, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas