วัดนิลเพชร

View photos

"วัดนิลเพชร เป็นชื่อวัดนี้มาแต่เดิม เหตุที่มีชื่อว่า นิลเพชร เพราะเป็นชื่อของคน ๒ คน ที่อพยพเข้ามาอยู่ในที่ แห่งนี้ ซึ่งมีชื่อว่า นายนิล กับ นายเพชร แต่ยังมีคำบอกเล่ากัน มาว่า คนที่บ้านขุนศรี และบ้านบางใหญ่ เขาจะเรียก ท้องที่ แถบนี้ว่า “วัดนิลเพชร” ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนัก
ต่อมา มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาทางบริเวณนี้ ปรากฎเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากมาย มีผู้มี จิตศรัทธามาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก พระธุดงค์รูปนั้นจึงได้ หยุดปักกลดพักแรมคืนอยู่ ก็ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธา ปสาทะแก่ ชาวบ้านโดยลำดับ พวกชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้ พระธุดงค์รูปนั้นอยู่จำพรรษา และโดยเฉพาะ นายโต้ง และนางบุญ ประทุมสินธุ์ ได้มีกุศลศรัทธาบริจาคที่ดิน ถวายและดำเนินการจัดสร้างวัดขึ้น เพราะเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากในหมู่บ้าน แถบนั้นยังไม่มีวัด ในเบื้องต้นได้จัดสร้างศาลาพร้อมด้วยกุฏิสงฆ์จำนวน ๒-๓ หลัง เพื่อเป็นที่พักอาศัยและต่อมา นายจุ้ย และนายเพลิน ได้บริจาคที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก รวมที่ดินของวัดนิลเพชรปัจจุบันนี้ มีจำนวน ๓๓ ไร่

1
1 หมู่ 5 ตำบลนิลเพชร, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11112 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas