วัดสว่างอารมณ์

View photos

"ตามประวัติเดิม วัดสว่างอารมณ์นี้ สร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏชัด แต่เท่าที่มีผู้จำได้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านเจ้าคุณ พระราชสิทธิมุนี พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะ ๕ พระนคร ได้ส่งพระวินัยธรสุภาพ สุวฑฺฒโน มาสร้างสำนักวิปัสสนา ที่วัดราชสิทธิธรรมาราม ( วัดสว่างอารมณ์ )
วัดนี้เป็นวัดร้างมากว่า ๕๐ ปีเศษ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เดิมมีเนื้อที่เก่าอยู่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ส่วนซากศาลาหรือกุฏิก็ไม่มีเหลืออยู่หมดสภาพที่เป็นวัด แม่นชื่อและประวัติของวัดเป็นมาอย่างไร ประชาชนรุ่น หลังก็จำกันไม่ค่อยได้ ต่อมาพระวินัยธรสุภาพ สุวฑฺฒโน และประชาชนในพื้นที่ ได้ทำการบูรณะ วัดร้างแห่งนี้ครั้งแรกเริ่มสร้างกุฏิ ๑ หลัง

1
หมู่ 4 ตำบลขุนแก้ว, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11116 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas