วัดนราภิรมย์

View photos

The first royal temple began as a convent on August 10, 1926, located in the lowland, a nearby area suitable for farming, abundant water, and the Lampha Canal, or the Euraana Canal, which runs over the temple, and the temple name will be named or, however, unknown. After it was established as a convent, the people went to the temple and were later appointed as Abbot. The construction of the temple was done in Bishops' day about 1980, and was later repaired several times.

See Original Text
    วัดนราภิรมย์ เดิม เริ่มตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตั้งอยู่ ในบริเวณที่ราบลุ่ม พื้นที่ใกล้เคียง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีน้ำอุดมสมบูรณ์ มีคลองลำพญาหรือคลองทวีวัฒนาไหลผ่านหน้าวัด ส่วนชื่อวัดจะใชัชื่อตำบลมาตั้ง หรืออย่างไรนั้นไม่ทราบแน่ชัด หลังจากที่ตั้งเป็นสำนักสงฆ์แล้ว ได้มีชาวบ้านไปนิมนต์ พระแป๊ะมาอยู่จำพรรษา ณ ที่วัดแห่งนี้ แล้วได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา การสร้างอุโบสถก็เกิดขึ้นในสมัย พระอธิการแป๊ะนั่นเอง ประมาณในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ และ ต่อมาก็ได้ทำการซ่อมแซมกันอยู่หลายครั้ง

1
8/13 หมู่ 3 ตำบลนราภิรมย์, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11114 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas