วัดลาดสะแก

View photos

The Temple of Lam Lotus is a temple established by the ninth group of villagers, who have gathered the faith of the community, originally had to make a pilgrimage at Lam Luk Lotus Temple. It was very difficult because the general area of Lam Saka was descended from Lam Lotus Village, because Lam Luk Lotus Village was an abyss. After that, the villagers had to mix the Saka Tree to make it a place to eat, and then there were more and more communities. It was agreed that it was appropriate to build a temple for the first time of the village, the center of the heart and the community's consultation. The midday masters were very happy to donate their own land as a temple for the sacrifice of the Buddha and the Buddha.

See Original Text
    วัดลาดสะแกเป็นวัดที่ตั้งขึ้นโดยชาวบ้านหมู่ที่ ๙ ซึ่งได้รวบรวมความศรัทธาของชุมชน จากเดิมต้องเดินทางไปทำบุญที่วัด ลำลูกบัว เป็นที่ลำบากมากเพราะสภาพพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้านลาดสะแกเป็นที่ลาดลงมาจากหมู่บ้านลำลูกบัว เพราะหมู่บ้านลำลูกบัวเป็นที่ ดอนต่อจากนั้นก็จะลาดชันลงมาเรื่อยจนถึงหมู่บ้านซึ่งมีต้นสะแกขึ้นรกมาก ชาวบ้านต้องถากถางต้นสะแก เพื่อนำมาเป็นที่ทำกิน จึงได้ ชื่อว่าหมู่บ้านลาดสะแก ต่อมาก็มีชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความเห็นพ้องกันว่าสมควร ที่จะสร้างวัดขึ้นเป็นของหมู่บ้านอันเป็นศูนย์ รวมจิตใจ และการชุมนุมปรึกษาเรื่องต่างๆ ของชุมชน โดยมีนายเที่ยง ชื่นชมน้อย ได้บริจาคที่ดิน ของตนเองให้เป็นที่สร้างวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกจากนั้นชาวบ้าน ก็ได้นิมนต์พระมาจำพรรษาและมาพัฒนาวัด เป็นไปตามลำดับ

1
หมู่ 9 ตำบลดอนตูม, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11100 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas