วัดบางภาษี

View photos

"Some temples, taxes, were the temples of the first era in which the temple was built, there is no evidence of who the construction land belongs to, and when it was built, there has been no evidence since the royal family was received from His Majesty King Vittangkam Prathom Prathom Prathom Prathom Prathom Prathong Prathom 7, on April 8, 1932, according to the evidence given by His Majesty Than Visangkam, named Bang Prathai Temple, located at the mouth of Bang Taxim, Bang Pla (Bang Len), Nakhon Chai Si Si Si (Nakhon Prathom).
According to the presumption of older people, the name of the temple, some taxes due to the construction of the temple, there are many religious people who share the construction of the temple, so the name of the temple is not named after the name of the founder of the temple, and in order to give faith to the people, the temple is generally named after the place where the temple is located, along with the location of the temple on the canal of the Chinese port river, and the name of the canal temple is called some tax in those days.
See Original Text
    "วัดบางภาษีเป็นวัดในยุคแรกที่ทำการก่อสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ที่ดินที่ทำการก่อสร้าง เป็นของผู้ใด และ ก่อสร้างเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจาก พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ตามหลักฐาน ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาชื่อว่า วัดปากคลองบางภาษี ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางภาษี อำเภอบางปลา (บางเลน) จังหวัดนครชัยศรี (นครปฐม) จากคำสันนิษฐานของผู้สูงอายุเชื่อว่า ชื่อวัดปากคลองบางภาษีนั้นเนื่องมาจากในการก่อสร้างวัดมีผู้มีจิตศรัทธา สาธุชนร่วมกัน ก่อสร้างวัดหลายคน การตั้งชื่อวัดจึงมิได้ตั้งชื่อตามชื่อของผู้ก่อตั้งวัด และเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่สาธุชน โดยทั่วไป จึงตั้งชื่อวัดตามตำบลที่ ตั้งของวัด ประกอบกับที่ตั้งของวัดอยู่บริเวณปากคลองริมแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำ นครชัยศรี) จึงตั้งชื่อว่า วัดปากคลองบางภาษี ในสมัยนั้น ในปัจจุบัน

1
60 หมู่ 11 ตำบลคลองนกกระทุง, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas