วัดไผ่หูช้าง

View photos

The Bamboo Elephant Temple is located at the Bamboo Elephant House, 4th Group, Bamboo Elephant District, Bang Lane District, Nakhon Pathom Province, which has been given 24 acres of land, 2 jobs, 89 square days to build the temple since the 1961 Buddha, has been ruled by the monk monk, novice, to date, 14 pictures have been developed for generations to date, only the building of the monks is an old thing that has not yet changed much, and the rest is a new building.

See Original Text
    วัดไผ่หูช้างตั้งอยู่ ณ บ้านไผ่หูช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนายสว่าง นางสา ทองเต่าอินทร์ เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา เพื่อสร้างวัดนับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๑ เป็นต่นมา ได้มีเจ้าอาวาสปกครองวัด พระภิกษุ สามเณร จนถึงปัจจุบัน ๑๔ รูป มีการพัฒนาสร้างเสนาสนะเป็นยุคๆ จนถึงปัจจุบันได้เหลือเพียงอุโบสถเท่านั้นเป็นของเก่าที่ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมาก นอกนั้นเป็นสิ่งก่อสร่างใหม่ทั้งหมด

1
33 หมู่ 4 ตำบลไผ่หูช้าง, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11093 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas