วัดไผ่จระเข้

View photos

In the days of Gon, the temple of the area of the region is the plains of Lum, and there are many gardens, and the valves go up in the trough of the buffalo, after the gold of the field, which is the name of Bai. In the days of Gon, the temple, the area of the region, in the plains of Lum, and the valves go up in the trough of the buffalo, after the gold of the field, and in the field of Bai, there is a name called after the gold of the city, which is the dwelling of the king. Lee brought the canal of Nai-jai, a stream of water, where he came from the waters of the Chinese altars, and passed through the temple of Aitapha, and the people went to the fields of the field, so that they did not come to live in the pool, so that the inhabitants of the inhabitants of the temple.

See Original Text
    วัดไผจรเข เปนวัดที่สรางขึ้นโดยความศรัทธาของชาวบานไผจรเข ที่ชื่อวา ไผจรเขนั้นเหตุเพราะในสมัยกอน การสรางวัด พื้นที่โดยทั่วไปของถิ่นนี้ เปนที่ราบลุม มีดอนเปนบางสวนและมีกอไผขึ้นเยอะมาก พรอมทั้งกอไผนั้นก็ขึ้นตามรางควาย ตามทองนา ที่เปนสันดอน และในปาไผนั้นมีปลองจระเขอาศัยอยู ( คำวาปลองจระเขนั้น เปนชื่อเรียกตามทองถิ่นนี้ เปนที่อาศัยของจระเข ) มลี ำคลองนอ ย ไผจระเข เปนสายน้ำที่ผานเขามาจากแมน้ำทาจีนทะลุไปวัดบัวปากทา ชาวบานจะไปทำนาตองผานปลองจระเขอาศัยอยู่แตก็ไมไดทำรายใครๆ จึงเรียกวาไผจรเขตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (ไผจระเข ที่ตั้งและเรียกกันนั้น ไมมีสระ อะ) ชาวบานจึงสรางวัดขึ้นมา เพื่อเปนที่ตั้ง แหงความศรัทธาของชุมชนชาวบาน เพราะไมตองขามทุงไปทำบุญที่ วัดบัวปากทา โดยมีพื้นที่ไมปรากฏ ชื่อที่แทจริงวาใครเปนคนถวาย หาขอมูลไมพบ ในปจจุบันก็เปนชื่อวัดไปแลว

1
80 หมู่ 7 ตำบลไทรงาม, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas