วัดเกษตราราม

View photos

"The Temple of Detraram, formerly a philanthropist, does not know exactly what his surname was, has given the land to the threshold, and the people of the neighborhood have joined forces to build the temple, where in those days the leaves were used as a skull and mantra, and there were three monks, because in those days it was difficult to find monks, and in this area it was a village with a backyard, very few people.
The temple was not yet officially ruled over the temple, for the reason that the monks who lived in it were ordained for a short period of time, not for the measure to be permanently inhabited, some for their legs, and others for their pilgrimage, until after the year 1924, the people of the relatives went to the monk to rule over the temple, and later became the abbot.
"

See Original Text
    "วัดเกษตราราม เดิมมีอุบาสกใจบุญท่านหนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าชื่อ นามสกุลอะไร ได้มีจิตศรัทธา ถวายที่ดินให้เป็นที่ ธรณีสงฆ์โดยมีประชาชนในละแวกนั้น ได้ร่วมแรงกันสร้างวัดขึ้นมา โดยในสมัยนั้นใช้ใบแฝก เป็นอุปกรณ์มุงหลังคาและได้นิมนต์พระ สงฆ์มาอยู่จำพรรษา พรรษาละ ๓ รูปบ้าง เพราะสมัยนั้นหาพระสงฆ์ยาก และในท้องถิ่นแถบนี้เป็นหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนห้าง ผู้คนมี จำนวนน้อยมาก การต่อมาวัดยังไม่มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดอย่างเป็นทางการอะไร สาเหตุว่าพระภิกษุที่อยู่จำพรรษา เหล่านั้น บวชกันเป็น ระยะเวลาสั้นๆ ไม่เป็นหลักให้วัดได้อาศัยอย่างถาวรได้ บางรูปก็ลาสิกขา บางรูปก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น จวบจนกระทั่งย่างเข้าปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประชาชนญาติโยมได้ไปอาราธนานิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาปกครองดูแลวัด และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสในกาลต่อมา "

1
65 หมู่ 10 ตำบลไทรงาม, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11113 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas