วัดชุมนุมศรัทธา (จจ.ธรรมยุต)

View photos

At the 11th Great Society Meeting / 262 on May 10, 1969, the Secretary-General of the Mahabharat proposed that His Majesty the Great Priest of Justice be ordained at 101 / 997 dated May 8, 1262, informing, according to the report of His Majesty the Acting Primate 14-15 (Dharma), that the patriarch (Conventions) be 62 years old and 42 p.m. Ek Temple of the Congregation of Faith, Bandai Forest District, Bang Len District, Nakhon Pathom Province, Deputy Abbot of the Congregation of Faith, Acting Governor of the Abbot Wat Sentau and Prefecture of Nakhon Pathanburi (Dharma), died of a sudden heart attack on April 30, 2019, at Bang Len Hospital, Nakhon Pathom Province, with the order to present to the High Society for attention.
See Original Text
    ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้มีลิขิต ที่ ๐๐๑/๐๙๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งตามรายงานของ พระพรหมมุนี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธรรมยุต) ว่า พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ น.ธ. เอก วัดชุมนุมศรัทธา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาส วัดชุมนุมศรัทธา ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา และเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

1
หมู่ 2 ตำบลบางไทรป่า, บางเลน, นครปฐม, 73130, Thailand
11104 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas