วัดละมุด

View photos

วัดละมุดสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คำว่า “วัดละมุด” สันนิษฐานว่า คงจะมีต้นไม้ ละมุด ใหญ่ขึ้นอยู่ที่นี่ หรือมิฉะนั้นบริเวณของวัดละมุดนี้จะต้องเป็นสวนต้นละมุดเป็นแน่แท้ทีเดียว เพราะบริเวณหมู่บ้าน ใกล้เคียงกับวัดก็ยัง มีชื่อเรียกว่า บ้านสวนถั่ว บ้านสวนส้ม ก็ยังมีปรากฏอยู่จึงสันนิษฐานว่า คงจะเรียก ชื่อวัดตามลักษณะดังที่กล่าวมานี้ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีต้น ละมุดใหญ่ขึ้นอยู่ที่อุโบสถอันเป็นสัญลักษณ์นามของวัดละมุดซึ่งเป็นวัดสำคัญทางราชการ จึงเอาชื่อวัดตั้งเป็นนามตำบลสืบต่อมาจนถึง ปัจจุบันนี้

1
62 หมู่ 5 ตำบลวัดละมุด, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas