วัดลานตากฟ้า

View photos

"วัดนี้ สร้างตั้งแต่เมื่อใดสืบไม่ได้ความชัด โดยผู้เฒ่าผู้แก่ได้บอกเล่าสืบต่อๆ กันมาว่า เกิดมาก็เห็นมีวัดอยู่แล้ว และยังบอก อีกว่า ที่จริงแล้วเดิมวัดนี้ชื่อ วัดลานตากผ่า แล้วมาเรียกเพี้ยนไปเป็น วัดลานตากฟ้า จนถึงปัจจุบัน ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรกและครั้งต่อมา
อุโบสถหลังแรก สร้างตั้งแต่เมื่อใด ไม่มีใครทราบ เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมากตามกาลเวลา จนเห็นว่า ไม่ปลอดภัย ที่จะ เข่าไปใช้ประกอบศาสนกิจ เจ้าอาวาส จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ หลังใหม่ขึ้น พ.ศ.๒๔๙๕ และทำ พิธีผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ อุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นลำดับ มาจนถึงปัจจุบัน

1
41 หมู่ 4 ตำบลลานตากฟ้า, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11111 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas