วัดพุทธรรมรังษี

View photos

วัดพุทธธรรมรังษี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๕๓๙๘ เล่มที่ ๙๔ ทางราชการจังหวัดแห่งเกษตรที่ดิน จังหวัดนครปฐม ออกโฉนดที่ดิน กราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายที่ดิน แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระชนนีพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีเนื้อที่ดิน ๒๔๔ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๓ ได้โอนให้กรมพระคลังข้างที่ผู้ต่างพระเนตร พระกรรณ เป็นผู้ จัดการพระราชมรดกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อภายหลังพระองค์ท่าน สวรรคต กรมพระคลังข้างที่จัดการพระราช มรดกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยที่ท่านขุนพิพิธผลารักษ์ผู้แทนกรมพระคลังข้างที่ตามหนังสือ ๑๕๒/๒๔๙๐ ได้ทำการ ขายให้กับขุนมหาสวัสดิ์ (แดง ไทยนิยม) เมื่อท่านขุนมหาสวัสดิ์วาย

1
31 หมู่ 1 ตำบลลานตากฟ้า, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11114 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas