วัดตุ๊กตา

View photos

"วัดตุ๊กตา เดิมชื่อวัดภิทัยธารามประสิทธิ จากการสำรวจของนักโบราณคดี กรมศิลปากร ที่บันทึกไว้ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อราว พ.ศ. ๒๑๒๐ สมัยอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี ด้านเหนือของวัด มีคลองผ่าน เรียกว่าคลองบางแก้ว
จากคำบอกเล่า เเละสันนิษฐานของพระพุทธวิถีนายก ( หลวงปู่เพิ่ม ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว กล่าวว่า คนที่ริเริ่ม สร้างวัดนี้คงชื่อ “ ทัย ” เพราะมีนามเก่าของวัดปรากฏอยู่
กาลต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเมื่อประมาณ ๕๐ - ๖๐ ปีนี้เอง สาเหตุที่เรียกชื่อ “วัดตุ๊กตา” เพราะที่วัดนี้มีผู้สร้างตุ๊กตาคู่หนึ่ง แกะด้วยไม้สัก คล้ายกับพระลอชนไก่ ตัวที่ ๑ มือขวาอุ้มไก่ มือซ้ายถือถุงเงิน ตัวที่ ๒ มือซ้ายอุ้มไก่ มือขวาถือกงจักร นุ่งโจงกระเบน ไว้ผมจุก ชาวบ้านในสมัยนั้นเลยขนานนามว่า “วัดตุ๊กตา” มาจนปัจจุบันนี้

1
58หมู่ 2 ตำบลบางกระเบา, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11107 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas