วัดบางแก้ว

View photos

"วัดบางแก้ว เดิมชื่อว่า วัดมะขวิด เหตุที่มีชื่ออย่างนี้คงจะสร้างวัดในป่าไม้มะขวิด หรือหมู่บ้านนี้เดิมคงชื่อว่า บ้านมะขวิด แต่ผลข้อหลังนี้น่าจะมีน้ำหนักกว่า เพราะนิสัยคนไทยเราแต่โบราณมักชอบเรียกชื่อตามนามของสถานที่เดิม ต่อมาในราว พ.ศ.ใด ไม่ปรากฏ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบางแก้ว ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำโบราณ คือแม่น้ำบางแก้ว
ปัจจุบันแม่น้ำได้เปลี่ยนสภาพเป็นคลองเล็กๆ ไปแล้ว และเข้าใจว่าคงเปลี่ยนชื่อวัดในราว พ.ศ. ๑๔๕๓ - ๒๔๖๘ ซึ่งอยู่ในยุค ที่ได้เริ่มวิวัฒนาการทางด้านภาษาไทย สันนิษฐานว่าวัดนี้คงเป็นวัดในราว พ.ศ. ๒๔๔๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักฐานจากศิลาจารึก ที่พบในเจดีย์โดยพบอายุว่าวัดนี้คงสร้างมาแล้ว ๑๗๐ ปีกว่า คงเป็นวัดที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว ทั้งนี้โดยอาศัยหลักฐาน ปูชนียวัตถุโบราณที่ขุดได้หรือพบ หรือมีอยู่ในนี้ เช่น เจดีย์พระเครื่อง พระนาคปรกศิลาแลง
บริเวณของวัดแต่เดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำฝนขังเป็นบริเวณกว้าง แต่ในปัจจุบันทางวัดได้ซื้อ ดินมาถมในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มจนพ้นจากน้ำขังในบริเวณวัด

1
32 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11104 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas