วัดประชานาถ

View photos

"วัดประชานาถ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ เดิมชื่อวัดท้ายเมือง เพราะสถานที่ตั้งอยู่ตอนท้าย ของมณฑลนครชัยศรี แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า วัดโคกแขก เนื่องจากมีป่าช้าของพวกแขก ต่อมา พระสมาน อดีตเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ให้เป็นชื่อ วัดประชานาถ มาจนทุกวันนี้
ในสมัยที่หลวงพ่อสมานปกครองอยู่ ( พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๔ ) ได้มีการพัฒนาวัด โดยก่อสร้างถาวรวัตถุ และ ปรับปรุงภายในวัดตลอดมา เช่นสร้างเมรุเผาศพ สร้างศาลาทรงไทย ประยุกต์รอบเมรุเผาศพ เพื่อใช้เป็นศาลา ตั้งศพและสวดพระอภิธรรม สร้างศาลาทรงไทยเพื่อเก็บพระพุทธรูป สร้างกุฏิพระ หอฉัน เป็นอาคารไม้ทรงไทย อยู่กลางสระน้ำ และสร้างเขื่อนกั้นดินหน้าวัดเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง สร้างสะพานท่าน้ำ ๒ แห่ง เพื่อเป็นท่าจอดเรือ และมีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอุโบสถ โดยเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง ทำช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน ฐานพระ ปูกระเบื้องหินอ่อน มีวิธีส่งเสริมการศึกษา โดยจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและส่งพระภิกษุสามเณร ไปศึกษาต่อยังสำนักเรียนอื่นตามความเหมาะสม จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูถาวรสันติคุณ ต่อมาท่านพระครูถาวรสันติคุณ ( หลวงพ่อสมาน ) ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้นชาวบ้าน ตำบลขุนแก้วและใกล้เคียง พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดประชานาถ ได้พิจารณาเห็นร่วมกันว่า พระสมพร จิรธมฺโม ซึ่งบวชอยู่ที่ วัดประชานาถเอง มีคุณสมบัติพร้อมทั้งอายุพรรษา และการศึกษาสมควรที่จะอาราธนาท่าน เป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อสมาน และท่าน ก็ ตอบรับโดยได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสในปีนั้นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ท่านได้รับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบมา
"

1
76 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว, นครชัยศรี, นครปฐม, 73120, Thailand
11109 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas