วัดดอนตูม

View photos

"The Temple of Don-Tum has been a desolate temple since 1951, when King Te Ngong moved to build a three-pronged temple, according to the evidence given to Visucham Sima, the Arunaikara Temple (three-pronged), on June 19, 1951, so long abandoned, presumably built around 1941. The area has evidence of an old temple, the Buddha, the visions, the visions, the pre-large red bricks used to build, some of the walls, some of the ancient buildings, some of which are still visible to this day.
Don-Tum Temple, presumably the Vivek of the Royal Thong, was used as a place of practice, because there were two citrus in the middle of the Don-Tum Temple, and after the fire, it has become a desolate place to this day.

See Original Text
    "วัดดอนตูมเป็นวัดร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๑ เมื่อหลวงพ่อเต๋ คงทอง ย้ายมาสร้างวัดสามง่าม ตามหลักฐานที่ได้พระราชทาน วิสุงคามสีมา วัดอรัญญิการาม (สามง่าม) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑ จึงถูกทอดทิ้งมานาน สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๔ บริเวณนี้มีหลักฐานเป็นวัดเก่า คือพระพุทธรูป กับตู้พระธรรม ลูกนิมิต แผ่นอิฐสีแดงก่อนขนาดใหญ่ ที่ใช้ก่อสร้าง อุโบสถบ้าง เป็นกำแพงบ้าง เป็นถาวรวัตถุที่ใช้สร้างไว้ในสมัยก่อนบ้าง ยังมีเสาแก่นล่อน ซึ่งยังปรากฏหลงเหลือ อยู่จนทุกวันนี้ วัดดอนตูม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิเวกสถานที่หลวงพ่อเต๋ คงทอง เคยใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะมีกุฏิมุงด้วยหญ้าแฝก สองหลัง อยู่ท่ามกลางบริเวณวัดดอนตูม ภายหลังถูกไฟไหม้ จึงกลายเป็นสถานที่รกร้าง ว่างเปล่ามาจนทุกวันนี้

1
1/1 หมู่ 9 ตำบลสามง่าม, ดอนตูม, นครปฐม, 73120, Thailand
11074 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas