วัดแหลมมะเกลือ

View photos

วัดแหลมมะเกลือ ตั้งอยู่เลขที่ 120 บ้านแหลมมะเกลือ หมู่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม

จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา อาณา

เขตทิศเหนือจดลองท่าสารบางปลา ทิศใต้ทิศทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน 02 ตารางวา น.ส.3เลขที่ 177,179 ส.ค.1 เลขที่ 128,129 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 6599 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7.45 เมตร

ยาว 22.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2509 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 16.27 เมตร ยาว 20.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 3 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พังสงฆ์ หอสวดมนต์ กว้าง 14.30 เมตร ยาว 17.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นหลังคาทรงไทยตรีมุข ชั้นบนเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรม ชั้นกลางเป็นที่สวดมนต์ ชั้นล้างเป็นหอฉัน กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง และตึก 4 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 17.40 เมตร ยาว 18.57 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2506 เป็นอาคารไม้

ชั้นเดียว ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 15 เมตร 1 มุข ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น อีก 1 หลัง

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ศาลาประดิษฐานพระประจำวัน 7 วัน มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญและพระบูรพาจารย์ และศาลาท่าน้ำ 2 หลัง รวมทั้งลานปฏิบัติธรรม และมีที่พักสำหลับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเพียงพอ

วัดแหลมมะเกลือ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2438 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2506 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบ คือ รูปที่ 1 พระชน รูปที่ 2 พระใจ รูปที่ 3 พระสมัย

รูปที่ 4 พระครูมนตวิสุทธิ์ (จำลอง มนฺตคุตฺโต มีฉิม)

รูปที่ 5 รูปปัจจุบัน ชื่อพระมหาพลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2505 การศึกษาเปิดให้มีการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ถึงปัจจุบัน เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2505 และในปี พ.ศ.2550 เจาอาวาสรูปปัจจุบันได้ สนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเรียนภาษาบาลี และปริยัติสามัญ จนถึงระดับอุดมศึกษา

รวมทั้งจัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนของชาติ

1
120 หมู่ 12 ตำบลสามง่าม, ดอนตูม, นครปฐม, 73150, Thailand
11093 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas