วัดลำเหย

View photos

เดิมมีลำรางสาธารณะแห่งหนึ่ง ในเขตบริเวณ หมู่ที่ 4 (บริเวณวัดลำเหย) ต่อมาน้ำในลำลางนั้นได้เหือดแห้งหายไปจนไม่สามารถ จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นได้ ชาวบ้านจึงเรียกลำราง นั้นว่า ลำเหย จึงได้เรียกตำบลนั้นว่า ตำบลลำเหย

1
74 หมู่ 4 ตำบลลำเหย, ดอนตูม, นครปฐม, 73150, Thailand
11091 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas