วัดหนองกระพี้

View photos

"วัดหนองกระพี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและตัว บุคคลที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่บอกเล่าต่อๆ กันมาพอสรุปได้ว่าวัดนี้เริ่มก่อตั้งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑ ประมาณ ปีพุทธศักราช ๒๓๓๗
ในพื้นที่ติดคลองฝั่งทิศใต้ ใกล้หนองน้ำฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาในปัจจุบันนี้ บริเวณนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นกระพี้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “วัดหนองกระพี้” ซึ่งตรงกับชื่อหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ในสมัยพระอาจารย์ทุม เป็นเจ้าอาวาส พร้อมทั้งคณะกรรมการวัดเห็นว่า ที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้าน จึงทำการย้ายวัดไปตั้งทางทิศตะวันตก ประมาณ ๗ เส้นเศษ บนเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ ในปัจจุบันนี้
หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงว่าวัดนี้เก่าแก่ คือ ประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีชาวบ้านขุดพบพระบูชาพระเครื่องเนื้อกระเบื้อง ดินเผาปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งที่ดินบริเวณนั้นมีเศษอิฐหัก กระเบื้องกรวดทรายกองทับถม อยู่มากมาย ชาวบ้านเรียก บริเวณนั้นว่า เดิ่น เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวลาวคั่ง
วัดหนองกระพี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านอยู่ ๒ องค์ องค์หนึ่งคือ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็น พระพุทธรูปปางสมาธิสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่อยู่คู่กับวัดขนาดหน้าตักกว้าง ๔๖ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว ประดิษฐาน อยู่ที่วิหารเป็นที่เคารพ สักการะของชาวบ้านหนองกระพี้และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง อีกองค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อแดง เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ใน พระอุโบสถ สร้างถวายโดย คุณย่งเนี้ยบ แซ่ลิ้ม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒ สมัยพระอธิการชัยวุฒิ โชติวโร เป็นเจ้าอาวาส ( ต่อมาภาย หลัง เป็น พระครูอาทรธรรมโชติ )
"

1
หมู่ 5 ตำบลบ้านหลวง, ดอนตูม, นครปฐม, 73150, Thailand
11101 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas