วัดสุขวราราม

View photos

"The Temple of Bawaharam is a new temple built by the villagers of Don Krak and the neighboring villages where the lady is decayed and the master of the house relieves the spirit of faith to contribute to the land according to N.C. 3, No. 50, of 5 acres 1, 60 square jobs. Later, she was expensive, Mrs. Tube.
Dynasty relief has faith in donating more land according to N.C. 3, No. 40, number 2, works 40 square, including the land of the temple, with six acres of land, with the elders of the Dagalaya clan in charge of the request for permission to build the temple. On March 22, 2011, it was announced as a convent. On December 21, 2011, it was received the 1st time of the reign of Tanvisucham Si on January 24, 2006, with the then-Apostle, Bishop Merit Sumno.
"

See Original Text
    "วัดสุขวราราม เป็นวัดสร้างใหม่ โดยชาวบ้านตำบลดอนรวก และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีนางย ผุยรอด และนายตื้อ บรรเทาวงศ์ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๕๐ จำนวน ๕ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ต่อมานางแพง นางหลอด บรรเทาวงศ์ ได้มีศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มเติมตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๔๐๐ จำนวน ๒ งาน ๔๐ ตารางวา รวมที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ โดยมี ผู้ใหญ่พวง ท้าวกัลยา ได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องขออนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๑ ได้ประกาศตั้งเป็น สำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ เมื่อวัน ๒๔ มกราคม ๒๕๐๖ โดยมีพระอธิการ บุญเลิศ สุมโน เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น "

1
97 หมู่ 1 ตำบลดอนรวก, ดอนตูม, นครปฐม, 73150, Thailand
11067 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas