วัดท่าเสา

View photos

"According to its original history, the Temple of the Tha Pole was located in the Bang Bang District, Nakhon Pathom Province, called the Temple of the Tha Pole, called after the name of the village, because in the past all the villagers were in the common forest, carrying wagons, pillars at the Tha Pole Village, and the sailors came to buy posts at the Thu Pole Village. For a long time, the name was called" Temple of the Tha, "located in the north of Nakhon Pam Province, the area of contact with Sulphanburi Province, some 48 miles [48 km] away from Nakhon Pathom Province, but had been in the prefecture of Bang Len District for a long time, and the villagers saw that it was not convenient to move up to Bangkok in 583.
The Temple of the Tha Pillar was built in 1959, with a table monk who first began construction work, and began to build four citadels, enough as a residence for monks and novices. Then, in 1951, one agile city hall was built, and when the people had made merit in 1962, the table monk moved back to Inram Temple, Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province, where his homeland was born. "

See Original Text
    "ตามประวัติเดิม วัดท่าเสา ได้ตั้งอยู่ในตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เรียกว่า วัดท่าเสานั้นเรียกตามนาม หมู่บ้าน เนื่องจากว่าในสมัยก่อนชาวบ้านตลอดทั้งคนอยู่ตามป่าทั่วๆ ไปใช้เกวียนบรรทุก เสาที่หมู่บ้านท่าเสา และชาวเรือก็มาซื้อเสา ที่หมู่บ้านท่าเสา ชั่วระยะเวลาที่น้ำสายสุพรรณขึ้นมามาก จึงได้ตั้งนาม เรียกว่า “วัดท่าเสา” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ จังหวัดนครปฐม เขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๔๘ กิโลเมตรเศษ แต่ก่อนขึ้นอยู่ในเขต ปกครองของอำเภอบางเลน มาเป็นเวลานาน ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการไปมาไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาขึ้นอำเภอกำเเพงแสน เมื่อปี ๒๕๐๓ วัดท่าเสาได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมีพระภิกษุโต๊ะ เป็นผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในครั้งแรกได้ เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ ขึ้น ๔ หลัง พอเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุและสามเณร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง พอให้ประชาชน ได้ใช้ทำบุญ ต่่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ พระภิกษุโต๊ะก็ได้ย้ายกลับวัดอินทราราม ( หุบรัก ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อันเป็นที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน"

1
29 หมู่ 9 ตำบลห้วยม่วง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas