วัดท่าเสา

View photos

"ตามประวัติเดิม วัดท่าเสา ได้ตั้งอยู่ในตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เรียกว่า วัดท่าเสานั้นเรียกตามนาม หมู่บ้าน เนื่องจากว่าในสมัยก่อนชาวบ้านตลอดทั้งคนอยู่ตามป่าทั่วๆ ไปใช้เกวียนบรรทุก เสาที่หมู่บ้านท่าเสา และชาวเรือก็มาซื้อเสา ที่หมู่บ้านท่าเสา ชั่วระยะเวลาที่น้ำสายสุพรรณขึ้นมามาก จึงได้ตั้งนาม เรียกว่า “วัดท่าเสา” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ จังหวัดนครปฐม เขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๔๘ กิโลเมตรเศษ แต่ก่อนขึ้นอยู่ในเขต ปกครองของอำเภอบางเลน มาเป็นเวลานาน ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าการไปมาไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาขึ้นอำเภอกำเเพงแสน เมื่อปี ๒๕๐๓
วัดท่าเสาได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมีพระภิกษุโต๊ะ เป็นผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในครั้งแรกได้ เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ ขึ้น ๔ หลัง พอเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุและสามเณร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง พอให้ประชาชน ได้ใช้ทำบุญ ต่่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ พระภิกษุโต๊ะก็ได้ย้ายกลับวัดอินทราราม ( หุบรัก ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อันเป็นที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน"

1
29 หมู่ 9 ตำบลห้วยม่วง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas