วัดหนองเจริญธรรม

View photos

"วัดหนองเจริญธรรม เป็นป่าไม้เบญจพันธ์ซึ่งที่เดิมนั้นเดิมเป็นหนองไม้ น่าจะได้มาจากชาวบ้านในละแวกนี้เรียกกัน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้ ส่วนใหญ่ให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้ทำไร่ ยาสูบ ปลูกฝ้าย
กาลต่อมา กำนันเพิ่มศักดิ์ วิริยะช่วงโชติ ได้พิจารณาเห็นว่าที่บริเวณนี้เป็นสถานที่เหมาะสมในการสร้างวัดเพื่อให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ถือศีล ฟังธรรมตามประเพณี มิฉะนั้นจะต้องไปประกอบการกุศลในวัดอื่นที่อยู่ห่างไกลพอสมควร เมื่อพิจารณาเห็นสมควรแล้วพร้อมทั้งได้ถามความต้องการจากประชาชนจากแถบถิ่นใกล้สถานที่สร้างวัด ได้รับการสนับสนุนด้วยดี จึงได้ช่วยกันสละทรัพย์ปลูกสร้างเป็นที่พักสงฆ์ไว้ก่อน และคณะได้เดินทางไปหาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ เพื่อขอให้ส่งพระภิกษุมาอยู่และหลวงพ่อได้ส่งพระฉลอง ปภสฺญโร มาอยู่และได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์และขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์บ้านหนองเขมรเพื่อให้ตรงกับชื่อของหมู่บ้าน แต่พระฉลอง ปภสฺญโร อยู่เป็นเจ้าสำนักได้ 3 ปี ก็มรณภาพ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 กำนันบุญสิทธิ์ สุวรรณชีพ และชาวบ้านได้พบกับพระไพฑูรย์ ซึ่งเป็นพระธุดงค์ (ต่อมาได้รับฐานานุกรมเป็นพระครูสมุห์) จึงได้นิมนต์มาอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองเขมร และได้ซื้อที่เพิ่มอีก 6 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา และได้ดำเนินการสร้างกุฏิ หอฉัน ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาธรรมสังเวช เมรุ และอุโบสถ
และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ได้นามว่า “วัดหนองเจริญธรรม”

1
93 หมู่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11070 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas