วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม

View photos

In 1926, located at No. 1, the 8th Group of the Clergy began to build the temple in 1948, with the initiator of the temple on August 21, 2026.

See Original Text
    เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมีนายเชิด ล้วนโค เป็นคนริเริ่มขอตั้งสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

1
1 หมู่ 3 ตำบลสระสี่มุม, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11090 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas