วัดหนองหมู

View photos

The Nong Pig Temple is a Rat Temple. The Royal Society of the Buddhist monks began to build temples because the villagers were going to go to the four-corner pond temple for good and long distances. So, when the Chao Chai (Green), Sutishto, the villagers of the swine and pus, the village in the neighborhood, jointly built a residence at Nong Pig Village, the fifth group, with Mr. Nipongchai and Pensri, the Golden Pond, donated 6 acres of land, Mr. Phan, Mrs. Pun, the 1 acre of gold pool, until the year 2000. 220 Siam Srisont sought permission to build a temple to the clergy in a hierarchical order. Then, with the approval of the Mahathir Society, it was proclaimed as a temple in the Buddhist monastery, entitled "Piggy Temple," on 9 January 2001, with the then monk Kitpallo as Abbot, and later the golden bishop Khivu Khivat as Abbot until now.

See Original Text
    วัดหนองหมูเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มสร้างวัดด้วยเหตุว่าการที่ชาวบ้านจะไปบำเพ็ญบุญที่วัดสระสี่มุม เป็นไปด้วยความยากลำบากและมีระยะทางไกล ดังนั้นสมัยหลวงพ่อชุบ (เขียว) สุทิจิโต ชาวบ้านหนองหมูและหนองเทียม ซึ่งเป็น หมู่บ้านที่อยู่ในละแวกนั้นได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นที่หมู่บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ โดยมี นายนิพนชัย และ นางเพ็ญศรี สระทองหน ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ นายปาน นางพูน สระทองหน ๑ ไร่ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสยาม ศรีสันต์ ได้ขออนุญาตสร้างวัดต่อคณะสงฆ์ตามลำดับชั้น จากนั้นด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดหนองหมู” เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยมีพระเอียง กิตฺตปาโล เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นและต่อมาได้มี พระอธิการทอง ปญฺญาวุฑฺโฒ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน

1
118 หมู่ 5 ตำบลสระพัฒนา, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas