วัดหนองหมู

View photos

วัดหนองหมูเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มสร้างวัดด้วยเหตุว่าการที่ชาวบ้านจะไปบำเพ็ญบุญที่วัดสระสี่มุม เป็นไปด้วยความยากลำบากและมีระยะทางไกล ดังนั้นสมัยหลวงพ่อชุบ (เขียว) สุทิจิโต ชาวบ้านหนองหมูและหนองเทียม ซึ่งเป็น หมู่บ้านที่อยู่ในละแวกนั้นได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นที่หมู่บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ โดยมี นายนิพนชัย และ นางเพ็ญศรี สระทองหน ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ นายปาน นางพูน สระทองหน ๑ ไร่ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสยาม ศรีสันต์ ได้ขออนุญาตสร้างวัดต่อคณะสงฆ์ตามลำดับชั้น จากนั้นด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดหนองหมู” เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยมีพระเอียง กิตฺตปาโล เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นและต่อมาได้มี พระอธิการทอง ปญฺญาวุฑฺโฒ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน

1
118 หมู่ 5 ตำบลสระพัฒนา, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas